Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2023 r.

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000460796 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 13.00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022).
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2022).
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami:

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo osoby fizyczne

Pełnomocnictwo osoby prawne

Informacja o ogólnej liczbie głosów