Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OUTDOORZY SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ na dzień 16 kwietnia 2024 r.

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000460796 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 16 kwietnia 2024 r. na godz. 12:00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej bądź odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy (2022).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 13. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany §9 Statutu Spółki.
 14. Omówienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami:

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo osoby fizyczne

Pełnomocnictwo osoby prawne

Opinia zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OUTDOORZY SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ na dzień 6 marca 2024 r.

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000460796 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 marca 2024 r. na godz. 12:00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami:

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo osoby fizyczne

Pełnomocnictwo osoby prawne

Opinia zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2023 r.

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000460796 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 13.00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022).
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2022).
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami:

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo osoby fizyczne

Pełnomocnictwo osoby prawne

Informacja o ogólnej liczbie głosów