Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2020 r.

Zarząd spółki Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piekarska 197, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000460796 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 par. 1, art, 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 lipca 2020 r. na godz. 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. (dalej: "Zgromadzenie") odbędzie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna, ul. 3 maja 19/1, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2018/2019).
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019).
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2018/2019).
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2018/2019).
 11. Wolne wnioski i dyskusje.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.