Warunki użytkowania

Witamy w Outdoorzy.pl! Nasze produkty i usługi świadczymy i dostarczamy na warunkach opisanych poniżej. Korzystanie z witryny WWW jest równoznaczne ze zgodą na te warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Właścicielem i operatorem tej witryny WWW jest spółka Outdoorzy S.A.

Prywatność

Należy zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Prywatności, w której opisano stosowane przez nas zasady ochrony prywatności.

Licencja i dostęp do witryny WWW

Spółka udziela użytkownikowi, jako jej klientowi, ograniczonej, możliwej do wycofania licencji na dostęp do witryny WWW i osobiste korzystanie z niej. Użytkownikowi nie wolno jednak:

 • reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać witryny WWW ani jakichkolwiek obrazów produktów, wykazów produktów, opisów produktów, cen, układów stron, wyglądu stron, dekoracji handlowych, znaków towarowych, logo lub innych treści („Treści Witryny WWW”) do jakichkolwiek celów o charakterze komercyjnym, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonych,
 • używać jakichkolwiek meta-znaczników, terminów wyszukiwania, terminów kluczowych lub podobnych wyrażeń zawierających nazwę witryny WWW lub znaki towarowe używane w witrynie,
 • uczestniczyć w działaniach zakłócających działanie witryny WWW lub możliwość korzystania z niej przez innych użytkowników,
 • modyfikować, odtwarzać (ang. reverse engineer), dekompilować lub dezasemblować rozwiązań technicznych używanych do realizacji witryny lub usług oferowanych w witrynie ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych,
 • używać robotów, spiderów lub narzędzi bądź procesów do eksploracji lub wyodrębniania danych w celu monitorowania, wyodrębniania lub kopiowania Treści Witryny WWW (o ile nie wynika to z działania internetowych "wyszukiwarek", liczników odwiedzin i podobnych rozwiązań technicznych),
 • wspomagać podmiotów trzecich w działaniach zakazanych przez niniejsze Warunki Użytkowania bądź zachęcać do podejmowania takich działań.

Prawa autorskie

Cała Treść Witryny WWW jest własnością spółki lub jej dostawców treści i podlega ochronie z mocy międzynarodowego prawa autorskiego. Zakup jakichkolwiek produktów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów. Elementy Treści Witryny WWW, które nie stanowią własności spółki, są używane za zgodą ich właścicieli. Układ i kompilacja elementów Treści Witryny WWW jest wyłączną własnością spółki i podlega ochronie z mocy międzynarodowego prawa autorskiego. Wszelkie oprogramowanie używane w witrynie WWW jest własnością spółki lub jej dostawców oprogramowania i podlega ochronie z mocy międzynarodowego prawa autorskiego.

Znaki towarowe

Określone elementy graficzne, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są znakami towarowymi, znakami usług lub dekoracją handlową spółki lub spółek afiliowanych. Znaków towarowych i dekoracji handlowej spółki nie wolno używać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych bez uprzedniej pisemnej zgody spółki. Wszystkie pozostałe widoczne w witrynie WWW znaki towarowe i znaki usług niebędące własnością spółki lub spółek afiliowanych są własnością odpowiednich podmiotów i w zależności od ustalonych przez te podmioty warunków mogą bądź nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli.

Przestrzeganie praw autorskich i ochrona znaków towarowych; skargi

Spółka honoruje prawa własności intelektualnej innych osób. Każdy, kto uważa, że jego dzieło zostało skopiowane lub wykorzystane w witrynie WWW w sposób naruszający prawo autorskie lub prawo do znaku towarowego, proszony jest o powiadomienie spółki zgodnie z procedurą opisaną w następnym punkcie. Z wyjątkiem nielicznych przypadków uregulowanych stosownymi umowami spółka nie powiela ani nie wytwarza produktów oferowanych w swojej witrynie WWW, lecz nabywa produkty bądź licencje od dostawców, którzy oświadczają, że mają prawo do zezwolenia spółce na eksponowanie i sprzedaż produktów w witrynie WWW. Po otrzymaniu zgłoszonej w dobrej wierze skargi w sprawie naruszenia praw osób trzecich lub po stwierdzeniu w inny sposób faktycznego lub domniemanego naruszenia spółka usunie produkty faktycznie lub potencjalnie naruszające prawa osób trzecich i/lub zaprzestanie sprzedaży tych produktów na czas prowadzonego przez spółkę dochodzenia.

Każdy, kto uważa, że jego dzieło zostało skopiowane lub wykorzystane w witrynie WWW w sposób naruszający prawo autorskie lub prawo do znaku towarowego, proszony jest o wypełnienie Formularza kontaktowego w sprawie naruszenia praw osoby trzeciej.

Korzystanie z usług przesyłania wiadomości

Użytkownik zobowiązuje się nie używać witryny WWW do wysyłania, przekazywania ani udostępniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści, które:

 1. są sprzeczne z prawem, wyrządzają szkodę, są obsceniczne, szerzą nienawiść, stanowią groźby, mają charakter nękania, oszczerstwa, molestowania, pomówienia, naruszają prywatność innych osób lub są w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 2. naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów.

Korzystanie z niektórych innych usług

Użytkownikom witryny WWW spółka oferuje określone usługi, w ramach których wykorzystywane są obrazy produktów spółki. Są to między innymi usługi „Wyślij znajomemu”, „Poleć innym”. Obrazy produktów udostępniane za pośrednictwem tych usług są chronione z mocy międzynarodowego prawa autorskiego i nie mogą być używane do jakichkolwiek innych celów. Użytkownikom tych usług nie wolno:

 • przerabiać ani modyfikować obrazów produktów bądź manipulować nimi,
 • wykorzystywać obrazów produktów w formie innej niż udostępniona przez spółkę,
 • powielać obrazów produktów w sposób inny niż przewidziany w ramach danej usługi,
 • usuwać kodów lub informacji identyfikujących z obrazów produktów,
 • dezaktywować łączy powiązanych z obrazami produktów lub powodować, by łącze powiązane z obrazem produktu kierowało do miejsca innego niż witryna WWW spółki.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, czy witryna WWW, jej serwery lub wiadomości e-mail wysyłane z witryny będą wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia witryny WWW, w tym w szczególności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wynikowe i odszkodowania karne. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają ograniczeń zawartych w niniejszej klauzuli. W wypadku obowiązywania takiego systemu prawnego niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, a użytkownik może mieć dodatkowe uprawnienia.

Prawo właściwe

Oferty składane przez spółkę Outdoorzy S.A., zamówienia Klientów i umowy zawierane między spółką a Klientami w sprawie świadczenia usług i dostarczania produktów podlegają prawu polskiemu. Wyłącznie sądy powszechne są właściwe dla rozstrzygania wszelkich sporów między spółką a Klientami w związku z naszymi produktami i usługami.