Regulamin bonów prezentowych

I. Warunki ogólne

 1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma OUTDOORZY SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460796, NIP: 5472086046, REGON: 240863123 prowadząca sklep internetowy pod adresem: ul. Legionów 26/28 L, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 4. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej http://www.outdoorzy.pl/.
 5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym lub stacjonarnym Wydawcy.
 6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
 8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 1 rok od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
 9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany na życzenie klienta dokument KP lub stan salda. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.
 2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić poprzez stronę internetową http://www.outdoorzy.pl/ dostępnymi metodami płatności określonymi na stronie www.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 6. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w regulaminie sklepu.
 2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie Sklepu.
 3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem, zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Bon Podarunkowy, jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptują jego treść w całości i zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy, jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptują warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wzory Bonów Podarunkowych (prezentowych)